Marathi sex chat for read

असे म्हणून तिने माझी पप्पी घेतली व म्हणाली आधी पेढे दे. व म्हणाली, ग्रेट मला माहित होते की तुला खुप चांगले मार्क्स मिळणार. शोभाताई रोज आमच्या घरी यायची पण माझ्याशी ती बोलत नव्हती.मग तो दिवस उजाडला. माझे बाबा घरी नव्हते म्हणून मी व माझी आई शाळेत गेलो. शोभाताईबद्दल कुणी असे काही बोलले तर मला ते आवडत नव्हते. मग आम्ही येताना वाटेत थांबुन पेढे घेतले आणि घराकडे निघालो. या कथा आमच्या लेखकांनी खास तुमच्या साठीच लिहिलेल्या आहेत.

तिचे मुलायम हाथ एव्हाना माझ्या शर्टमध्ये घुसले होते. तिने माझ्या शर्टची बटने काढ़ायला सुरवात केली.तिचे कान लालबुंद झाले होते. शोभाताई पलंगावर ओणवी होउन कसले तरी पुस्तक वाचत होती. तिचा मूड बघून मी पटकन तिला म्हणालो, शोभाताई सॉरी, मी त्या दिवशी चुकलो, मी परत नाही असे करणार. दरवाजा बंद होता, म्हणून मी थोडासा लोटला तर तो उघडला मी मनाचा हिय्या करून आत गेलो. ती हसून म्हणाली अरे तुझ्या वयात मुलींबद्दल आकर्षण निर्माण होने हे काही नवीन नाही. वक्ष मोठे व उभारदार होते.ती घरात नेहमी परकर व पोलका घालायची. ती उंच होती पण थोडीशी जाड होती.केस काळेभोर व तिच्या नितंबाना स्पर्श करीत होते.

Search for Marathi sex chat for read:

Marathi sex chat for read-15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Marathi sex chat for read”

  1. It is important to develop sound tennis singles strategy in order to become a smarter player on the tennis court. In the warm-up, prior to a competitive tennis match you notice that your opponent is a “worse player” with “bad or ugly” tennis strokes.

  2. that pay you to every single day just for sharing your thoughts and opinions – even without having to chat with anyone online: It’s recommended that you join ALL of the below sites that you are resident in and you must CONFIRM the emails you receive after signing up, to increase your chances of getting paid more.